Riksstämma 2020 | Digitalt
Lördag den 16 maj | 10.30

 

Utifrån rådande situation i världen med spridningen av nya coronaviruset har FMN Riks förbundsstyrelse den 5 april beslutat att vi kommer genomföra årets stämma med stöd av videokonferens. Beslutet fattades med bakgrund av de föreskrifter och allmänna råd som Folkhälsomyndigheten beslutade om den 1 april (HSLF-FS 2020:12). Innan förbundsstyrelsen fattade sitt beslut kontaktades alla föreningar och alla utom en har svarat och ställt sig positiva till att genomföra årets stämma digitalt. Flera föreningsföreträdare har uttryckt en oro för att teknikovana kan vara ett hinder, varför vi har genomfört ett antal åtgärder för att stärka demokratin och minska risken för teknik som hinder.

Anmälan av ombud

Enligt FMN:s stadgar paragraf 6 i kapitel II och III ska anmälan av ombud och ombudsersättare vara riksförbundet tillhanda senast 15 april. Det vi behöver är namn, epost och mobilnummer till valda ombud och ersättare.  

För de föreningar som ännu inte anmält ombud kan göra det på detta formulär.

Teknik och omröstningsprincip

Vi kommer använda oss av videokonferenssystemet LifeSize, där man från sin telefon, padda eller dator kan koppla upp sig mot en virtuellt mötesrum. Det finns också möjlighet att ringa in med telefon för de som får teknikproblem under konferensen.

Testa sin teknik innan

Under veckan innan stämman kommer vi vid tre tillfällen ha möjlighet prova sin teknik och göra sig bekväm med hur det fungerar med digitala möten. Noggranna anvisningar finns här.

  • Första testtillfälle tisdag den 12 maj kl. 20.00
  • Andra testtillfälle torsdag den 14 maj kl. 16.00
  • Tredje testtillfälle lördag den 16 maj kl. 09.00

Omröstning

I första hand kommer vi använda oss av acklamation, det vill säga Ja-rop och vid begäran om votering kommer vi att läsa upp stämmoombuds namn och de får avge sin röst.

För att kunna hantera sluten omröstning så kommer riksstyrelsen föreslå ett nomineringsstopp under stämman och om det finns flera förslag till samma personval så kommer omröstning ske via en enkät som skickas ut till ombudens e-postadress, så för att kunna rösta i dessa sammanhang så krävs att man har tillgång till sin epost under mötet.

Närvaro- och yttranderätt

Alla medlemmar i FMN har närvaro och yttranderätt på stämman. Därför kommer även de som är medlemmar och inte ombud att ansluta stämman.

Anmäl deltagande till stämman på detta formulär.

 

Handlingar

Samtliga handlingar inför mötet. Mötet äger rum lördag 16 maj kl. 10.30

Bokslutshäfte

Innehåller både bokslut och revisionsberättelse.

Digitalt möte

Instruktioner för att delta i det digitala mötet

Mötesrummet

Öppnar 16 maj kl. 09.00