Vårt arbete

Vår kärnverksamhet är att ge hjälp, stöd och utbildning för anhöriga och närstående. Om det är möjligt vill vi även motverka att de beroende hamnar djupare i sitt missbruk. Att ha en person med ett beroende i sin närhet skapar oro och är svårt. Vi kan vara ett viktigt stöd då vi själva har erfarenheter av medberoende eller har levt i liknande situationer. 

Från hopplöst ensam till ovärderlig resurs

Det är ett hårt slag att upptäcka att ens barn använder droger. Det är lätt hänt att känna skam och isolera sig från omvärlden. Många tar på sig skulden för att de inte upptäckt något tidigare eller för att de inte agerat på rätt sätt. Vi vill hjälpa de medberoende att vända hopplösheten till beslutsamhet. 

Liknande erfarenheter

Det visar sig att missbruket skadar på nästan exakt samma sätt i alla familjer. Oavsett vad skapar beroendet och medberoendet gemensamma sår och livsmönster. Därför kan stödet från någon med samma erfarenhet vara ovärderligt. Att hitta någon som lyssnar och förstår gör stor skillnad. 

Unika lösningar

Vägen ut ur missbruket är unik. Alla familjer är olika och har sina egna rötter och resurser. Utifrån förutsättningarna får de hitta sin väg ut ur medberoende och missbruk. Med insikter, stöd och verktyg vill vi hjälpa medberoende att göra vägen tydligare och enklare. Med kunskap, erfarenhet och vilja kan en anhörig bli en ovärderlig resurs istället för att vara en del av problemet. 

 

Program för anhöriga och närstående

Vi arbetar med ett program i flera delar som ger anhöriga kunskap och verktyg för att minimera sitt medberoende. Genom att få bort medberoendet minskar risken för att den drogberoende fortsätter med drogerna.

 1. Rådgivning

Efter en första kontakt via mejl eller telefon träffar den anhöriga en av våra rådgivare. Här får den anhöriga veta att programmet bygger på självhjälp. Det är oerhört viktigt att få stöd, dels enskilt av en rådgivare samt av en grupp, men det är den anhöriga själv som står för den största insatsen på hemmaplan. Efter en eller några få individuella träffar hänvisar rådgivaren vidare till en självhjälpsgrupp.

 2. Självhjälpsgrupper

Kärnan i programmet är självhjälpsgruppen. Det är en trygghet att kunna prata med andra som lyssnar och förstår. Det är fler som upplever liknande situationer och kan dela med sig av erfarenheter. Även om varje familjs situation är unik ger samtalet med andra styrka och ofta hittas en väg ut. Självhjälpsgrupperna är öppna. Nya deltagare kan komma in allt eftersom. Gamla kan ta en paus och återkomma.

3. Familjelivskursen

Under kursen får deltagarna gå igenom sin egen historia i grupp. Deltagarna upptäcker att de inte är ensamma om sina upplevelser. De erfarna kursledarna genomför övningar och rollspel där olika situationer gestaltas. Samtal kan ske i smågrupper medan vissa exempel lyfts upp i hela gruppen på max 15 personer.

För många är kursen en vändpunkt. De kommer till kursen tyngda av kaos och skam men åker därifrån med en livsgnista och en större beredskap att möta situationen på hemmaplan. Internatkursen pågår två till tre dagar. 

Den som stöttar får stöd först

Om en person har missbruksproblem har alla i familjen problem. Alla har en del i ansvaret och kan vara en viktig del av lösningen. Trots alla svårigheter kan de anhöriga vara en oersättlig resurs med hjälp av kunskap, erfarenhet och vilja. Engagemanget från alla i det sociala nätverket är en förutsättning för en varaktig lösning på missbruksproblemen. 

Även personer med missbruksproblem har en gräns

 Precis som alla andra ändrar även en person med missbruksproblem sitt beteende om han eller hon upplever tillräckligt med anledningar. Det är viktigt att alla samarbetar för att skapa dessa anledningar. Det måste vara tydligt att nätverket inte accepterar missbruket. Ingen hjälper till genom att underlätta. Personen som tar droger får själv ta de fulla konsekvenserna av sitt missbruk. Det ska kännas omöjligt eller outhärdligt för personen med missbruk att fortsätta. För att kunna bekämpa missbruket måste personen med beroende vara drogfri.

Anhörigas medberoende växer ända från början

För de anhöriga kan behandlingen vara framgångsrik redan från början. De kan påverkas positivt även innan personen med missbruksproblem är drogfri. Att stärka de anhöriga minskar riskerna för att personen med drogberoende fortsätter eller återupptar användandet. Med rätt inställning från omgivningen underlättas tillfrisknandet.